1:55 PM

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة المبعوث رحمة للعالمين
وعلى أزواجه الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين
وآل بيته قرة العينين
وأصحابه حماة الدين غر الميامين
ومن تبعهم إلى يوم لا ينفعهم أي مال وبنين

أما بعد


AHLI HADITHقال الشافعي رحمه الله:
اذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث, فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, جزاهم الله خيرا, حفظوا لنا الأصل, فلهم علينا الفضل


Imam al-Syafiie r.alaih telah berkata, " Jika aku melihat ashabul hadith (ulama' hadith),maka seolah-olah aku telah melihat seorang sahabat dari para sahabat Rasulullah SAW r.anhum.Semoga Allah membalas mereka dengan segala kebaikan.Ini kerana,merekalah yang telah memelihara prinsip dan usul agama ini untuk kita,dan mereka adalah pemilik kelebihan ke atas kita."


Kenyataan di atas adalah salah satu dari jutaan kata-k
ata para ulama' Islam mengenai kelebihan ahli hadith (ulama' hadith).Merekalah yang telah mewaqafkan seluruh hidup mereka untuk memelihara agama yang mulia ini daripada ditafsirkan oleh golongan jahil,ahli bid'ah dan para musuh mengikut hawa nafsu mereka. Di sana,terdapat banyak kitab yang telah dikarang oleh para ulama' dulu dan sekarang dalam menceritakan kemulian dan kelebihan ulama' hadith.Antaranya ialah :

(1) Syaraf Ash
ab al-Hadith (Kemulian ulama' hadith) oleh Imam Khatib al-Baghdadi.

(2) Al-Intisar Li Ahli al-Hadith (Mempertahankan ulama' hadit
h) oleh Abu Muzhaffar Ibn Mansur al-Sam'aani.

(3) Al-Intisar Li Ahli al-Hadith (Mempertahankan ulama' hadith) oleh Dr.Muhammad Bazmol.

(4) Muqaddimah
Tuhfah al-Ahwazi Syarh Jami' al-Tirmizi (bab kemulian ahli hadith) oleh Syaikh 'Abdul Rahman al-Mubarakfuri.

Ulama' hadith lah yang telah meriwayatkan semua perkara yang berkaitan Rasulullah SAW sep
anjang hidup Baginda.Semua perkara telah dihafaz dan disampaikan oleh para sahabat r.anhum yang mulia kepada generasi kedua Islam iaitu generasi tabi'in.Bahagian ilmu inilah yang dinamakan sebagai hadith marfu' iaitu hadith yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW.

Kebanya
kan kitab hadith utama dalam Islam mengandungi hadith-hadith dari kategori ini seperti Sahih Bukhari,Sahih Muslim,Jami' Tirmizi,Sunan Abi Daud,Sunan Nasaie,Sunan Ibn Majah,Musnad Ahmad,Sunan Darimi,Sahih Ibn Khuzaimah,Sahih Ibn Hibban,Mustadrak Hakim dan lain-lain.

Na
mun harus diingat bahawa hadith-hadith dalam kitab selain Sahih Bukhari dan Muslim masih lagi perlu dikemukakan secara ilmiah perbahasannya samaada sahih atau dhaif.Ini kerana,para penulis kitab-kitab tersebut,mempunyai metodologi yang sangat tinggi dalam mengumpul,menulis dan membentangkan hadith-hadith tersebut.

Generasi kedua Islam ini bukan sahaja telah menghafaz dan memelihara hadith-hadith Rasulullah SA
W dan riwayat hidup Baginda sahaja,bahkan mereka juga telah menghafaz setiap kenyataan,gerak laku dan sejarah hidup para guru mereka iaitu para sahabat r.anhum. Inilah pula bahagian yang dikenali sebagai hadith mauquf iaitu riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada para sahabat r.anhum.

Antara kitab-kitab utama yang mengandungi fatwa para sahabat r.anhum ialah Muwatha' Malik,Musannaf Abdil Razzaq,Musannaf Ib
n Abi Syaibah dan lain-lain. Agama yang mulia ini telah dipelihara oleh generasi kedua ini dengan sebaik mungkin.

Selepas itu datanglah pula
generasi ketiga iaitu Atba' Tabi'in.Mereka telah menghafaz dan memelihara hadith-hadith Rasulullah SAW dan juga riwayat hidup dan fatwa para sahabat r.anhum.Bahkan lebih daripada itu,mereka juga telah menghafaz dan memelihara kenyataan,fatwa dan riwayat hidup guru mereka demi menjaga agama yang mulia ini.Bahagian inilah yang dipanggil sebagai hadith maqtu' iaitu hadith yang telah dinisbahkan kepada atba' tabi'in.

Ole
h sebab itulah,setiap kata-kata para ulama' Islam yang terdahulu juga telah diriwayatkan secara bersanad oleh para ulama'.Bukan hanya hadith Rasulullah SAW!Perkara ini sangat dimaklumi oleh para pengkaji hadith yang sentiasa mengkaji kitab-kitab suaalat (soalan) dan 'ilal (kecacatan hadith), tarikh al-ruwah (biografi pembawa berita), al-jarh wa al-ta'dil (kedudukan pembawa berita samaada dari golongan kepercayaan ataupun pendusta) dan lain-lain lagi.


KENAPA INI SEMUA

Sepatutnya,perkara ini tak perlu untuk saya susahkan diri untuk ter
angkan kepada pembaca. Namun,apabila si musuh Islam masih lagi mahu berhenti daripada menyebarkan dakyah sesatnya,saya terpaksa mencuri masa untuk membelek kembali lembaran kitab untuk menyatakan hakikat sebenar kepada para pembaca agar berhati-hati dan semoga tulisan yang tidak seberapa ini menjadi benteng mereka untuk mempertahankan akidah mereka.


قال الشافعي رحمه الله
لو لا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر
Imam al-Syafiie telah berkata, " Kalaulah bukan kerana adanya pemilik-pemilik dakwat (gelaran untuk ulama' hadith pada masa dahulu),nescaya para zindiq (munafiq yang kafir dengan menzahirkan keislaman mereka,tetapi berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam) akan berkhutbah di atas minbar (tanpa halangan)."

Ini kerana,ulama' hadith telah memelihara
agama ini sebagaimana yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW.Ahli Sunnah,tafsiran mereka terhadap sumber agama ini- al-Quran-adalah Sunnah Rasulullah SAW dan fatwa para sahabat r.anhum yang telah hidup bersama Rasulullah SAW dan telah menyaksikan penurunan wahyu.

Adapun ahli bid'ah dan para musuh Islam dari pelbagai aliran,maka tafsiran mereka terhadap sumber pensyariatan agung Islam iaitu al-Quran adalah berdasarkan hawa nafsu me
reka dan ta'wilan yang rosak tanpa usul dan prinsip ilmu Islam yang jelas sebagaimana ta'wilan dan tafsiran Karramiah,Jabariah,Qadariah,Mu'tazilah,SYIAH dan lain-lain lagi.

Untuk rujukan bagi sejarah aliran sesat dan menyeleweng kumpulan-kumpulan yang menempel pada
Islam ini,bolehlah di baca kitab-kitab ini :

(1) Al-Milal Wa Al-Nihal oleh al-Syaharestani

(2) Al-Fasl Fi Al-Milal Wa Al-Nihal oleh Ibn Hazam al-Andalusi

(3) Al-Farq
Baina Al-Firaq oleh al-Baghdadi

(4) Al-Khilaf Baina Al-Sunnah Wa Al-Syi'ah oleh Prof.Dr.Umar al-Farmawi,pensyarah had
ith Uni Al-Azhar,Mesir.


APA KAITANYA DENGAN DR FAISAL TEHRANI

Semua pendahuluan di atas,ada kaitan dengan tokoh Syiah/Tasyayyu' di Malaysia yang mengaku sunni!

Itulah Dr Faisal Tehrani.

Semakin dibedah a
rtikel beliau yang lama,semakin banyak kepincangan,racun dan dakyah syiah telah diketemui.

Ya Allah,pimpinlah kami dan saudara-saudara kami ke arah jalanMU yang lurus!

Terkejut membaca artikel pada tahun 2009 berkenaan filem pembunuhan Sayyidina Husain alaihi sal
am di Karbala dan perjalanan ahli bait Rasulillah SAW ke Damsyiq.

Betullah apa yang saya sangkakan selama ini.

Kesimpulanya sama macam penghujung artikel saya yang lepas berkaitan Dr. Faisal Tehrani.Bahawa,beliau dan ulama' Syiah kesayangannya berada atas ajaran dan aga
ma yang lain dan Ahli Sunnah berada atas ajaran dan agama yang lain!!

Maka tidak menghairankan, filem ini dipenuhi dengan ayat al-Quran, hadis Nabi Muhammad saw dan memahamkan kita bagaimana ayat al-Quran dan hadis baginda Rasulullah saw telah dimanipulasi oleh penguasa bani Umayyah untuk tujuan politik pada waktu itu. Kesannya, umat Islam hari ini menerima agama yang dititahkan dari istana serta sama sekali berlainan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.

Nah,perhatikan sendiri kenyataan bel
iau yang telah dibold dan diwarnakan!!

Allahumma,inilah sebenarnya iktikad da
n pegangan beliau.

Iktikad Syiah zaman berzaman!


Perkara ini bukan satu kepelikan pada saya dan para teman yang mengambil pengkhususan dalam bidang pengajian Islam terutamanya perbandingan agam
a dan aliran dan juga pengkhususan hadith.Bahkan perkara ini adalah hakikat yang telah terang dan jelas seterang mentari di sisi kami.


BAGAIMANA MEMAHAMI RIWAYAT SEJARAH

Tidak dinafikan,bahawa peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain
alihis salam di Karbala adalah peristiwa yang benar-benar terjadi.

Namun,persoala
nnya,sumber mana yang harus di baca dan dipercayai?

Di sinilah bermulanya titik perselisihan yang tak berkesudahan antara Sunnah dan Syiah.Kerana sumber agama kedua-duanya b
erbeza.Cara penerimaan kedua-dua sumber tersebut juga berbeza.

Apa yang berbeza?

(1) Ahli Sunnah beriman b
ahawa Al-Quran yang ada pada hari ini adalah sempurna seperti mana yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW.Adapun ulama' syiah mereka telah beriman bahawa al-Quran pada hari ini adalah tidak sempurna sebanyak 3/4 daripada yang asal.

Terlalu banyak kitab mereka
yang menyatakan perkara ini.Jika Dr Faisal ingin menafikan perkara ini,maka seolah-olah beliau meludah kelangit dan ludahan itu kembali menjamah mukanya!

(2) Ahli Sunnah beriman bahawa Allah SWT telah memelihara al-Quran dari segala sudut dan segi.Al-Quran bukan sahaja dipelih
ara tulisan dan bacaanya,bahkan ia juga dipelihara makna,kefahaman dan tafsiranya.Dan,al-Sunnah lah yang menerangkan makna al-Quran.

Ahli Sunn
ah beriman dengan hadith-hadith Sahih yang ada dalam kitab-kitab hadith utama Ahli Sunnah.Namun Syiah,mereka tidak beriman dengan hadith Ahli Sunnah.Mana mungkin mereka beriman dengan hadith-hadith tersebut,sedangkan para sahabat r.anhum yang meriwayatkan hadith-hadith tersebut telah kafir dan murtad di sisi mereka kecuali beberapa orang sahaja! Sebab itulah,kita berbeza dengan Syiah dari sudut sumber dan cara pengambilan sumber. Begitu juga kisah sejarah.

Ah,syiah tiada k
ayu ukur dalam urusan ini.Sumber cerita mereka bersumber dari riwayat para pendusta dan penipu!Mana mungkin mereka mengambil sumber dari para perawi yang adil,sedangkan mereka tiada ilmu isnad,rijal,jarh ta'dil yang kukuh.

Bahkan,kitab-kitab utama merek
a tidak selamat dari kritikan keabsahannya.Jangan ditanya manuskrip tulisan tangan asli untuk kitab-kitab tersebut di sisi mereka,kerana ia akan membingungkan mereka! Perkara ini telah dibahaskan secara panjang lebar dalam video perbandingan usul riwayat hadith antara sunnah dan syiah sebagaimana dalam artikel lepas.


AKHIRNYA

Berdasarkan kenyataan Dr Fa
isal dalam artikel di atas,bahawa agama yang sampai pada kita pada hari ini adalah lain sama sekali daripada agama asal Rasulullah SAW.Alangkah beraninya Dr muda ini.Padanya,agama ini adalah hasil rekaan ulama' di bawah pimpinan Bani Umayyah yang memusuhi Sayyidina Ali dan ahli bait alaihimus salam.

Apakah kesesatan yang lebih dasyat dari ini?


Terlalu banyak sumb
er rujukan untuk menolak kenyataan dan dakwaan jahat dan palsu ini.Saya tak mampu untuk nukilkan semuanya.Saya hanya mampu memberi rujukan.Semoga Allah SWT membantu kita semua.Antaranya :

(1) Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyyah (sejarah penulisan hadith ) oleh Dr. Matar al
-Zahrani

(2) Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi al-Tasyri' al-Islami (hadith dan kedudukanya dalam syariat Islam) oleh Dr.Mustafa Sibaie


(3) Tahqiq Ma
waqif al-Sahabah Fi al-Fitnah (pendirian sahabat r.anhum semasa zaman fitnah) oleh Dr.Amahzon.

(4) Al-Fitnah Baina al-Sahab
ah (kekecohan antara sahabat semasa zaman fitnah) oleh Syaikh Muhammad Hassan.


SOALAN BUAT DR FAISAL

Jika agama kami yang kami anuti adalah berbeza dengan agama pada zaman Rasululla
h SAW,maka ingin kami tanya pada anda,apakah agama yang benar dan sebenar di sisi anda?

Semoga Allah memelihara umat ini daripada segala kejahilan dan kesesatan.


0 comments:

Post a Comment